Nieuwe VBER: dubbele distributie en agenten

Met het publiceren van de lang verwachte ‘vernieuwde’ Vertical Block Exemption Regulation, de VBER, door de Europese Commissie komen ook de eerste reacties uit de markt los. Koepelorganisatie Cecra zegt verheugd te zijn dat zij op verschillende van haar belangrijkste punten is gehoord.

De nieuwe regels beperken enerzijds de reikwijdte van de veilige haven voor duale distributie. Daarmee wordt bedoelt wanneer een leverancier zijn goederen of diensten via onafhankelijke distributeurs verkoopt maar ook rechtstreeks aan eindgebruikers. Ook voor pariteitverplichtingen zijn beperkingen opgenomen. Daarmee doelt men op verplichtingen die inhouden dat een verkoper zijn tegenpartij dezelfde of betere voorwaarden moet bieden als die worden aangeboden op verkoopkanalen van derden, zoals andere platforms, en/of op de rechtstreekse verkoopkanalen van de verkoper, zoals zijn website. Met andere woorden, bepaalde aspecten van dubbele distributie en bepaalde soorten pariteitverplichtingen zullen niet langer zijn vrijgesteld onder de nieuwe VBER, maar moeten in plaats daarvan afzonderlijk worden beoordeeld op grond van artikel 101 VWEU.

Anderzijds verruimen de regels de mogelijkheden van een afnemer om individuele klanten actief te benaderen, d.w.z. actieve verkoop, en bepaalde praktijken in verband met onlineverkoop. Denk aan de mogelijkheid om dezelfde distributeur verschillende groothandelsprijzen te berekenen voor producten die online en offline worden verkocht, en de mogelijkheid om in selectieve distributiestelsels verschillende criteria op te leggen voor online- en offlineverkoop. Deze beperkingen zijn nu vrijgesteld onder de nieuwe VBER, mits aan alle andere voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan.

Online prijzen

Wilde de Europese Commissie in 2010 nog de ontwikkeling van het internet stimuleren, in 2022 vindt zij dat nu niet meer nodig. Dit betreft de dubbele prijsaanduiding en vertaalt zich in de mogelijkheid voor de leverancier om een verschillende groothandelsprijs te hanteren, afhankelijk van de vraag of het product in een winkel of op internet wordt verkocht. Met andere woorden, leveranciers zullen de netwerkmarge kunnen aanpassen naargelang het verkoopkanaal. De vrijstelling voor dubbele prijsstelling blijft echter onderworpen aan de tweeledige voorwaarde dat het verschil in groothandelsprijs gerechtvaardigd is gezien het niveau van de investeringen die nodig zijn om respectievelijk online en offline te verkopen, en dat het prijsverschil de winstgevendheid of de levensvatbaarheid van de onlineverkoop niet in gevaar brengt.

Kosten agent

Cecra is bijzonder verheugd te zijn gehoord over de noodzaak om de overname van de kosten te scheiden van de vergoeding van de agent: het ontwerp voorzag in de overname van de kosten op forfaitaire basis of als percentage van de behaalde omzet, hetgeen de deur openzette voor verwarring tussen de vergoeding van de kosten, die onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder valt, en de provisie, die de bemiddelingsdienst vergoedt. Het was van essentieel belang dat dit duidelijk gescheiden werd, hetgeen nu het geval is aangezien de richtsnoeren in punt 35 stellen dat, hoewel fabrikanten verschillende methoden kunnen gebruiken om een agent of commissionair voor hun kosten te vergoeden, “de door de principaal gebruikte methode de agent in staat moet stellen gemakkelijk onderscheid te maken tussen het bedrag of de bedragen ter dekking van de relevante risico’s en kosten en eventuele andere aan de agent betaalde bedragen, bijvoorbeeld bedoeld om de agent te belonen voor het verlenen van de agentuurdiensten.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.