Column Bernard Lycke: Keuzevrijheid voor Europese consument?

“Autofabrikanten ontwikkelen al jarenlang technologieën om de interne functies van het voertuig te optimaliseren. De voorbije jaren verschoof de klemtoon richting communicatie tussen de auto en de buitenwereld. Zo kwam de ‘geconnecteerde’ auto tot stand, die gebruikmaakt van geïntegreerde telematica. In de EU wordt deze trend versneld door de invoering van eCall in 2018: nieuwe personenauto’s moeten vanaf dan verplicht uitgerust zijn met een noodoproepfunctie voor ernstige ongevallen.

De waaier aan mogelijke functies gebaseerd op voertuigtelematica is erg breed en reikt van ITS-services en informatiediensten (onder meer over verkeer, tank- en laadstations voor alternatief aangedreven auto’s, parkeren op straat en op gebruik gebaseerde verzekeringen) tot diagnose vanop afstand en ‘voorspellend’ onderhoud. De voordelen voor consument en maatschappij, net als de nieuwe businessmodellen die voortvloeien uit deze nieuwe diensten, zijn niet onaanzienlijk. lycke_bernardEuropese autohandelaren en reparatiebedrijven, die voortdurend streven naar een zo goed mogelijke klantenservice, juichen deze technologische vooruitgang en de bijhorende zakelijke kansen toe. Zoals het vooruitstrevende, toonaangevende Europese mkb’s betaamt, ontwikkelen zij nieuwe diensten die zullen voldoen aan de steeds hogere verwachtingen van de klant. In dit nieuwe technologische ecosyteem vergt de ontwikkeling van geavanceerde diensten en op maat gemaakte applicaties een vrije realtime toegang tot de in het voertuig gegenereerde technische en persoonlijke data. Alleen door de gegevens afkomstig van telematicasystemen te evalueren kun je eerlijke concurrentie en dus ook de keuzevrijheid van de consument verzekeren. Toch worden alle telematicasystemen in de autosector vandaag zo ontworpen dat alleen autofabrikanten rechtstreeks toegang krijgen tot de data. Dit technische obstakel beperkt niet alleen de vrije concurrentie in Europa wat voertuigdatagerelateerde diensten betreft, maar ook de keuzevrijheid van de klant. Volgens de huidige concepten, zoals het ‘Extended Vehicle’-concept (of recenter nog ‘Neutral Server’), worden door het telemati-casysteem ontvangen gegevens bovendien enkel gekanaliseerd via eigen servers van de fabrikant. Dit zou autofabrikanten de exclusieve controle geven over de toegang tot de in het voertuig gegenereerde data, zodat ze hun eigen businessmodellen kunnen opleggen en toe-zicht houden op derden die rechtstreeks met hen concurreren. Een dergelijk systeem is onaanvaardbaar, omdat het indruist tegen de vrije concurrentie en het recht op keuzevrijheid – en dus tegen het algemene beginsel voorzien in de eCall Verordening (EU) 2015/758, die duidelijk aangeeft dat voertuigsystemen gebaseerd moeten zijn op een interoperabel, gestandaardiseerd, veilig en vrij toegankelijk platform voor mogelijke toekomstige in-vehicle toepassingen of diensten. Omdat de huidige oplossingen van de voertuigfabrikanten niet stroken met de Europese regelgeving, eist CECRA namens de Europese handelaren en reparatiebedrijven – in het belang van de consument – een alternatieve oplossing die ervoor zorgt dat alle spelers op de digitale automarkt volgens dezelfde regels kunnen spelen en toegang krijgen tot de in het voertuig gegenereerde data. Op basis van dit besef, en na een lange, diepgaande interne discussie, heeft CECRA een alternatieve technische oplossing gevonden in de vorm van het ‘Open Telematics Platform’. Deze oplossing, die gebaseerd is op een ISSOA (in-vehicle interoperable, standardised, secure en open-access platform)laat externe partijen toe om innovatieve en op behoefte gebaseerde bestuursdiensten te creëeren. Afgaande op de meest recente voorstellen van de autofabrikanten heeft CECRA toch goede redenen om aan te nemen dat de autofabrikanten de toegang tot voertuigdata niet zomaar zullen vrijmaken zonder een eenduidige tussenkomst van de wetgever. Daarom pleit CECRA voor een dringende goedkeuring van een juridisch EU-kader dat de oprichting van een Open Telematics Platform oplegt, zodat de veilige, onmiddelijke, directe, onbeperkte en ongecontroleerde realtime toegang tot voertuigdata verzekerd is.”