Aanvullende norm complex schadeherstel

Omdat de technologie van moderne auto’s zich almaar sneller ontwikkelt, introduceren Focwa en Bovag de Plusnorm, een nieuwe kwaliteitsnorm die aanvullend is op de huidige branchenormering schadeherstel.

De nieuwe normering richt zich op bedrijven die schades kunnen herstellen aan voertuigen met complexere carrosserieverbindingen, nieuwe materiaalsoorten, hoogvoltagesystemen en elektronica ten behoeve van ADAS. De exacte inhoud van de Plusnorm zal de komende tijd beschikbaar gesteld worden aan de markt. Afhankelijk van hoe voortvarend de normering wordt opgepakt, zal begin 2022 de certificering mogelijk zijn. De Plusnorm is formeel ondergebracht in de Stichting Branchenormering Schadeherstel.

Met name de toegenomen vraag uit de markt – in eerste instantie van leasemaatschappijen en verzekeraars – omtrent de rijveiligheid van auto’s na het herstellen van zware en complexe schades, leidde tot de vorming van een aantal werkgroepen die hier een antwoord op moesten geven. Zo ontstond vanuit de schadebedrijven zelf de Plusnorm. Femke Teeling, directeur Focwa: “Schadeherstellers, ketens en opdrachtgevers zijn het er al geruime tijd over eens dat er voor veiligheidskritische reparaties een andere aanpak nodig is. Wij hebben samen met Bovag, binnen de Stichting Branchenormering Schadeherstel, de handschoen opgepakt. Samen met ieders achterban en andere stakeholders hebben we gewerkt aan de nieuwe Plusnorm. Het idee is dat een meer gedifferentieerde aanpak van schadeherstel plaats gaat vinden op basis van het type schade: is er sprake van veiligheidskritisch herstel of niet? Indien dat het geval is, dan zal een schadehersteller op termijn aan de eisen binnen de nieuwe normering moeten voldoen, met hoger opgeleide medewerkers en minder mogelijkheden tot het uitbesteden van werk.”

Expertise

Al voor de uitbraak van de pandemie werkten beide brancheverenigingen samen aan een aanvullende norm binnen de Stichting Branchenormering Schadeherstel. Eind 2019 heeft er met branchepartijen een evaluatie plaatsgevonden van de huidige branchenormering. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is aan een aanvullende norm, bovenop of naast de bestaande schadenorm, waarbinnen veiligheidskritisch schadeherstel bij de nieuwste voertuigen beter wordt geborgd. De complexiteit van voertuigen neemt sterk toe en schadeherstelbedrijven moeten zich steeds meer bewust zijn van hun eigen bekwaamheid en die van hun medewerkers. In veel gevallen kunnen veiligheidskritische schades uitstekend worden hersteld, maar om risico’s met betrekking tot onbewust en onbekwaam herstel uit te sluiten, is het soms verstandiger om het herstel van bepaalde schades over te laten aan bedrijven die hierin meer expertise hebben opgebouwd. 

Borging

De nieuwe Plusnorm richt zich op extra eisen aan het schadeherstelbedrijf op het gebied van opleiding, kennis en werkplaatsapparatuur en de expliciete borging van juist herstel in het gehele proces. Branchemanager Frank Ruygrok van Bovag Schadeherstelbedrijven: “De bestaande branchenormering voorziet voor een groot deel in de borging van veiligheidskritisch herstel, maar biedt op bepaalde punten onvoldoende aanknopingspunten voor schadeherstel aan jonge, moderne voertuigen. Met de nieuwe Plusnorm kan veiligheidskritisch herstel te allen tijde worden geborgd. Guus Baris, directeur Sternpoint (schadeherstel) binnen Stern Groep stelde in het FD dat het tien jaar geleden behaalde diploma schadehersteller van 10 jaar geleden is ingehaald door de technologische ontwikkelingen. Baris stelt dat de opleiders in deze hun curriculum snel moeten vernieuwen. Ten aanzien van verbindingstechnieken, EV’s, ADAS en het front office wordt bovendien permanente educatie vereist. Tijdens de audits, die als het even kan gelijktijdig met andere controles plaatsvinden, zal daar nadrukkelijk op worden gelet. Het gaat daarbij niet alleen om de rijveiligheid van de auto en dus de klant, maar ook om een veilige werkomgeving. Het schadeherstelbedrijf wordt in rap tempo geconfronteerd met elektrische auto’s en die leveren weer nieuwe drempels voor de werkplaatsmedewerkers op. Werken met hoogspanningssystemen bijvoorbeeld. Ook daar wordt tijdens de audits op gelet.”

Differentiatie

De nieuwe Plusnormering is geen verplichting binnen het lidmaatschap van Focwa en/of Bovag. Schadeherstellers hebben zelf de keuze om zich wel of niet te specialiseren in het herstellen van veiligheidskritische en daarmee in veel gevallen complexe schades aan moderne auto’s. Complexere herstelwerkzaamheden maken bij schadeherstellers op dit moment nog maar een beperkt deel – 3 tot 8 procent – van het schadeaanbod uit. Naar verwachting zal het volume hiervan toenemen nu ADAS en EV’s hun aandeel in het wagenpark vergroten. Schadeherstellers zullen zelf de afweging moeten maken of zij opgaan voor de Plusnorm. Mogelijk leidt dit tot een differentiatie onder schadeherstelbedrijven. Naast een toenemende grootte van universele schadeherstelbedrijven zal er meer invulling worden gegeven aan bijvoorbeeld merkspecialisatie en/of het type schadeherstel. 


‘De Plusnorm is absoluut een goede ontwikkeling. Het is niet alleen belangrijk om te laten zien waar je voor staat, maar de norm dwingt je ook om te investeren in je eigen toekomst. Het gaat erom dat je een auto alleen rijveilig kan herstellen als je je bewust bent van je eigen bekwaamheid en juist ook welke competenties je (nog) niet hebt. De techniek en de fabrieksvoorschriften voor een rijveilig herstel zijn complex. Bij fabrikant X is een bepaald plaatdeel bijvoorbeeld af fabriek gelast, maar mag het na een schade alleen geklonken of gelijmd worden. Soms zijn we in dit soort gevallen onbewust bekwaam bezig. De nieuwe normering van Focwa en Bovag moet ons weer bewust bekwaam maken.’

Albért de Goey, voorzitter ABS Autoherstel en directeur ABS Autoherstel Ad de Goey


‘De norm die nu is ontwikkeld door Focwa en Bovag zorgt ervoor dat je geen concessies moet en mag doen als het om het accepteren van een schadeherstelopdracht gaat, net zo min ten aanzien van een particuliere consument als van een leasemaatschappij of verzekeraar. Met de Plusnorm willen we de hele markt duidelijk maken waar het schadebedrijf vanuit technologisch standpunt gezien voor staat. Binnen de Plusnorm hanteren we mede daarom een ‘filter’ waaruit naar voren komt of een schadeherstelbedrijf met inachtneming van de competenties op de werkvloer en de aanwezige werkplaatsapparatuur in staat is om de aangeboden auto rijveilig te herstellen. Je moet ook bereid zijn om dat ‘filter’ consequent toe te passen en dus te accepteren dat je soms even onbekwaam bent.’

Dennis Petrus, eigenaar ASN Autoschade Vermaire‘De noodzaak voor een strengere normering is groot. De introductie van nieuwe technologieën en de daarvoor noodzakelijke reparatietechnieken wijzigen razendsnel. We realiseren ons dat de huidige normeringen onvoldoende zijn om de klant met een moderne auto, zeker die van morgen, maximaal rijveilig schadeherstel te bieden. Schadeherstelbedrijven zullen door de normering ook vaker een keuze moeten maken welke schades ze wel en welke ze niet veilig kunnen herstellen. Niet omdat het geen vakmensen zijn, maar omdat je een scala aan vaak per merk verschillende complexe technieken moet beheersen. De investeringen in kennis en zeker ook apparatuur kunnen flink oplopen. Wellicht dat je als individueel bedrijf soms nee moet zeggen, maar als keten willen we uiteraard wel alles kunnen herstellen’

Bert Huisman, formulemanager ABS Autoherstel


‘Wij staan vierkant achter de nieuwe Plusnorm. Al langere tijd merken we dat er een bepaalde versnelling zit in de technologische ontwikkelingen zoals elektrificatie en het toepassen van nieuwe materialen. Door de groei van ADAS ontstaan ook weer nieuwe eisen aan de competenties van bedrijf en medewerkers. AHG is vooruitlopend op deze ontwikkeling een tijdje terug gestart met het eigen opleidingsprogramma Academy Plus. Daarnaast hebben we al ervaring met de specialisatie in complex schadeherstel, omdat we een van de initiatiefnemers zijn van Schadeherstelmeester.’

Guus van Dreven, algemeen directeur AHG


‘Uiteraard omarmen we als A.A.S. de Plusnorm. Deze aanvullende norm is absoluut noodzakelijk voor onze branche en zal zorgen voor specialisatie, ook binnen het netwerk. Begin 2022 zullen er een aantal A.A.S. schadeherstelbedrijven gecertificeerd worden volgens de Plusnorm. Wie dat zijn, hangt uiteraard af van de keuze van de ondernemer en het potentieel in zijn of haar verzorgingsgebied. Dat zijn vraagstukken waar we nu al over nadenken.’

Nicole Spenkelink, directeur A.A.S Schadeherstel


Fotobijschrift: Frank Ruygrok, branchemanager Bovag Schadeherstelbedrijven, en directeur Femke Teeling van Focwa hebben met hun teams de schouders onder de nieuwe Plusnorm gezet.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1638 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *